For the English version, please see below.

 

Sesamo

Privacy reglement

Versie 1.0. effectief vanaf 1 januari 2015

 

De Sesamo App wordt u aangeboden, waarbij Mobidot B.V. als technisch dienstverlener de functionaliteit van de App levert, uw gegevens op een veilige manier verwerkt en beheert en verantwoordelijk is voor uw privacy binnen de dienst. Wij vinden het als mobiliteitsdienstverleners belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren over onze diensten en de gevolgen van deze diensten voor uw privacy. Hieronder vindt u dan ook het algemene privacy reglement waar Mobidot zich aan houdt om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

 

Dit privacy reglement beschrijft de richtlijnen voor de informatie die Mobidot  B.V. (“Mobidot”, “ons” of “we”/”wij”) verzamelt als u gebruik maakt van door Mobidot aangeboden producten en diensten, zoals Sesamo, en u met Mobidot direct of indirect informatie uitwisselt of contact heeft.

 

Als u niet instemt met de richtlijnen van dit privacy beleid, verzoeken wij u te stoppen met het gebruik van onze producten en diensten waarbij via onze technologie persoonlijke gegevens worden verzameld en/of u persoonlijke gegevens dient te verstrekken. De richtlijnen van dit privacy beleid zijn conform de Nederlandse privacy wet- en regelgeving en de handreikingen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Persoonlijke Gegevens zijn gegevens over u, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, woon- en werkadres en e-mailadres.

 

Anonieme Informatie is informatie die niet kan worden geassocieerd of gekoppeld aan uw persoon. Met anonieme informatie kunnen Mobidot of haar partners u niet identificeren, hoewel deze informatie uniek kan zijn of kan bestaan uit informatie die u persoonlijk vindt, of dit soort informatie kan bevatten. Voorbeeld is een bepaalde route, die u op een bepaald moment gereden heeft.

 

Het verzamelen van informatie door Mobidot

De Persoonlijke Gegevens die wij van u verzamelen gebruiken wij om u a) onze producten en diensten rondom persoonlijke mobiliteit of daaraan verbonden producten of diensten van partners te kunnen leveren, b) om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen, om de eigenschappen, prestatie en ondersteuning van onze producten en diensten te verbeteren, en om u extra informatie en mogelijkheden te bieden.

 

Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens op vrijwillige basis via uw gebruik van onze producten en diensten. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens vóórdat u onze Services daadwerkelijk gaat gebruiken. U verklaart, waarborgt en verbindt zich dat de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens in alle opzichten waar, volledig en juist zijn. Wij kunnen passief of actief Anonieme Informatie verzamelen of afleiden en die koppelen aan uw Persoonlijke Gegevens. Hieronder volgen de soorten Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie die wij verzamelen:

·         Als u een account bij ons opent, verzamelen wij hooguit de volgende persoonlijke contactgegevens: gebruikersnaam, geslacht, leeftijd, interesses en e-mailadres;

·         Uw account dient u te beveiligen met een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie. Deze informatie is strikt persoonlijk en dient nooit te worden gedeeld met derden. Kies uw wachtwoorden altijd wijs;

·         Als u onze Service gebruikt wordt op een geautomatiseerde manier via uw Smartphone, locatie-informatie (informatie over uw geo-locatie en tijdstip) verzameld;

·         Als u om klantenservice voor producten en/of diensten van Mobidot verzoekt, verzamelen wij Persoonlijke Gegevens waarmee wij u klantenondersteuning kunnen bieden. Het betreft uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en de manier waarop u wenst dat wij contact met u opnemen. We verzamelen bovendien waar nodig informatie over uw Smartphone: leverancier, type en gebruikte operating system;

·         Als u ons feedback geeft, mogen wij deze feedback voor elk doel gebruiken, op voorwaarde dat we deze feedback niet in verband brengen met uw Persoonlijke Gegevens. Mobidot verzamelt alle informatie die in de feedback is vervat en behandelt Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid;

·         Wij kunnen Anonieme Informatie van derden ontvangen (b.v. file-informatie). Deze gegevens kunnen we toevoegen aan de gegevens die wij al over u hebben verzameld voor het doel dat in dit privacy beleid is beschreven.

 

Het verwerken van informatie door Mobidot

De verzamelde Persoonlijke Gegevens en Anonieme Informatie wordt door Mobidot verwerkt en gebruikt voor het doel dat in dit privacy beleid is beschreven en altijd op basis van ‘opt-in’. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen, combineren en het verwerken van persoonsgegevens vóórdat u onze Services daadwerkelijk gaat gebruiken.

 

Als u onze Service gebruikt, wordt uit automatisch verzamelde locatie-informatie een mobiliteitsprofiel opgebouwd, dat bestaat uit een ‘logboek’  van persoonlijke verplaatsingen (“uw trips”). Hiertoe gebruiken wij de volgende sensorinformatie vanuit de Smartphone:

·         Geolocaties (gebaseerd op GPS, Wi-Fi en GSM cellen);

·         Accelerometer samples

 

De Service analyseert en verrijkt de trips tot een Mobiliteitsprofiel. Dit profiel bestaat uit de volgende informatie:

·         Begin- en eindtijd van elke trip;

·         Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke trip;

·         Snelheidspatroon tijdens elke trip;

·         Vaak bezochte plaatsen (“Personal places”);

·         Veel gekozen routes (“Frequent trips”);

·         Gebruikte vervoerswijze van elke trip;

·         Percentage gebruikte vervoerswijze (“Modal split”);

·         Weersomstandigheden bij elke trip;

Gecombineerd met uw Persoonlijke Gegevens (gebruikersnaam, geslacht, leeftijd en e-mailadres) levert dit een Persoonlijk Mobiliteitsprofiel op.

 

Uw Persoonlijke Gegevens en uw Persoonlijk Mobiliteitsprofiel worden door Mobidot gebruikt om de verplichtingen uit te voeren die voortkomen uit het leveren of ondersteunen van specifieke producten en/of diensten van Mobidot aan u, krachtens de Gebruiksvoorwaarden voor Eindgebruikers of andere voorwaarden die van toepassing zijn; Mobidot zal deze doelen niet tussentijds wijzigen zonder toestemming;

 

Mobidot mag derden contracteren om haar verplichtingen krachtens dit beleid uit te voeren. Deze derden kunnen Mobidot helpen om bijvoorbeeld informatie te verwerken, incentives te bieden of aanvullende diensten te verlenen. Deze derden zijn altijd verplicht uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacy beleid. Mobidot is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens.

 

Verstrekken en bekendmaken van informatie door Mobidot

Persoonlijke Gegevens van u worden niet aan derden verstrekt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hier expliciet toestemming of opdracht voor hebt gegeven. De gegevens kunnen niet door controlerende instanties gebruikt worden voor de beoordeling van uw gedrag in het verkeer.

 

Mobidot kan alleen uw Persoonlijke Gegevens of (delen uit) uw Persoonlijke Mobiliteitsprofiel aan derden verstrekken als Mobidot in redelijkheid gelooft dat zij vereist is dit te doen om

·         te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak;

·         zwaarwegende verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

·         handelingen te kunnen verrichten om de belangen van u of andere gebruikers te beschermen ;

·         de rechten of het eigendom van Mobidot of andere derden te verdedigen;

·         dit privacy beleid uit te voeren.

 

Mobidot kan Anonieme Informatiebestanden uit Persoonlijke Mobiliteitsprofielen creëren, door de informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd daaruit weg te laten. Mobidot kan naar eigen inzicht deze Anonieme Informatie gebruiken om gebruikspatronen te analyseren om onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, en behoudt zich het recht voor om Anonieme Informatie aan derden bekend te maken en te distribueren. B.v. voor verkeersmanagement doeleinden.

 

Beveiliging van de informatie die u deelt met Mobidot

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Persoonlijke Gegevens en het Persoonlijk Mobiliteitsprofiel, die u ons heeft toevertrouwd. Wij treffen zowel administratieve, procesmatige, technische als fysieke maatregelen om uw Persoonlijke Gegevens en Persoonlijk Mobiliteitsprofiel te beveiligen tegen misbruik,

alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Wij kunnen echter niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met Persoonlijke Gegevens uitsluiten en Mobidot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens die u ons heeft verstrekt of die door ons zijn verzameld of afgeleid.

 

Uw Persoonlijke Gegevens, het Mobiliteitsprofiel en overige Anonieme Informatie worden door Mobidot opgeslagen en verwerkt in een beveiligd data center in Nederland.  Mobidot  zal er voor zorg dragen dat zijn beveiligingsbeleid, de uitvoering van zijn beveiligingsbeleid en interne geheimhouding ten minste voldoen aan het criterium van een “passend beveiligingsniveau” als bepaald in artikel 13 van de Wbp;

 

Wees voorzichtig met het delen van informatie of te laten zien aan derden. Mobidot kan nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten de Mobidot producten en services om.

 

Toegang tot en wijziging van uw Persoonlijke Gegevens

U hebt altijd zelf zeggenschap over uw Persoonlijke Gegevens. Wij bieden u binnen onze Services keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonlijke Gegevens en Mobiliteitsprofiel. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij u kunnen leveren.

 

U kunt uw Persoonlijke Gegevens zien en wijzigen door in uw account uw accountinformatie te bewerken. Wij wijzigen uw Persoonlijke Gegevens nooit omdat het onmogelijk is om via onze Services of onze productondersteuning op afstand uw identiteit te verifiëren.

 

Via onze Services kunt u veel van uw persoonlijke mobiliteitsprofiel zien en voor een aantal onderdelen wijzigen, corrigeren of herzien. Indien u een compleet overzicht wilt over welke Persoonlijke Gegevens Mobidot van u heeft verzameld kunt u dit te allen tijde verzoeken via support@mobidot.nl . Mobidot zal u hierna deze informatie verschaffen binnen vier weken. Er kunnen kosten aan deze voorziening zijn verbonden.

 

Verwijderen van uw Persoonlijke Gegevens

Indien u uw account wilt beëindigen dient u alle kopieën van de App, die uw bezit zijn te verwijderen of te vernietigen. Hierdoor zal de werking van de Service stoppen. Indien u wilt dat uw Account en bijbehorende gegevens worden verwijderd kunt u contact opnemen met ons via support@mobidot.nl  en worden alle persoonlijke gegevens binnen een maand verwijderd.

 

Eventuele overname van Mobidot

In het geval Mobidot wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van Mobidot aan een derde worden verkocht of overgedragen, behoren de producten en services en alle persoonlijke en anonieme gegevens en informatie die door Mobidot zijn verzameld tot de overgedragen activa. Door het gebruik van onze producten en services stemt u in met en geeft u toestemming voor deze overdracht of toekenning van uw Persoonlijke Gegevens die door Mobidot zijn verzameld en doet u bovendien afstand van eventuele claims die tegen ons zouden kunnen worden ingesteld met betrekking daartoe.

 

Als Mobidot of onze activa door een derde worden gekocht of worden overgenomen, dan zal deze derde de rechten en plichten ten aanzien van uw Persoonlijke Gegevens zoals in dit privacy beleid is beschreven overnemen.

 

Vragen omtrent privacy

Als u vindt dat het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit privacy beleid, of als u vragen of suggesties betreffende dit privacy beleid heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via support@mobidot.nl

 

Kinderen

Wij verzamelen niet doelbewust Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u gelooft dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op, waarna het betreffende account wordt gesloten en de Persoonlijke Gegevens worden verwijderd.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Dit privacy beleid wordt incidenteel herzien en bij wezenlijke wijzigingen aan u ter kennisgeving aangeboden. Als u niet instemt met deze wijzigingen op dit privacy beleid, verzoeken wij u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Mobidot producten en diensten waarbij u persoonlijke gegevens dient te verstrekken en/of via onze technologie persoonlijke gegevens worden verzameld.

 

Over Mobidot

Mobidot B.V. is een Nederlands bedrijf en innovatieve specialist in het meten en beïnvloeden van persoonlijk mobiliteitsgedrag via de Smartphone.

 

Mobidot B.V
Website:www.mobidot.nl
E-mail:info@mobidot.nl
Adres:Colosseum 44
7521 PT Enschede
Nederland
KVK:57127506

 

 


English version

 

Mobidot

Privacy policy

 

This Privacy Policy describes how and when Mobidot  B.V. (“Mobidot”, “us” or “we”)  collects, processes, uses and shares your information when you use our Service. Key in our Service is that we register your travel behaviour using location tracking via your Smartphone.

 

If you do not agree with this Privacy Policy you should cease all use of our Service. This Privacy Policy complies with Dutch  and E.U. Privacy Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access, and enforcement. If you have any questions or comments about this Privacy Policy, please contact us at support@mobidot.nl

 

Personal Data  is information related to  you as an identifiable individual such as name, address and phone number, but also measured data on your whereabouts.

 

Anonymous Data is isolated information that cannot be related to you as an identifiable individual by Mobidot or its Partners. Nevertheless this information can be unique or considered in whole or in part as personal  by you. For example a certain route that you have travelled.

 

Data collection and use

The Personal Data we collect from you is used to a) provide you with our Service or related Services and Apps of our Partners where our Service is integrated, b) to be able to develop new Services and Products, c) to improve the functionality, performance and support of our Service and d) to provide you with extra information and possibilities.

 

We collect Personal Data on a voluntary basis via your use of or your interaction with an App on your Smartphone that has integrated our Service. This can be an App provided by Mobidot or a Partner of Mobidot. We ask your explicit consent (‘opt-in’) to collect and use Personal Data prior to actual use of our Service. You declare and ensure that the Personal Data provided by you is in all respects true, complete and correct. We may collect and divert Anonymous Data passively or actively and link it to your Personal Data. The data categories we collect are:

 

·         If you open an Account through our Service, we collect the following personal contact information: user name and optionally  gender, age, interests and email address;

·         Your Account is protected by a username / password combination. This information is strictly personal and should never be shared with third parties. Always choose your passwords wisely.

·         When you use our Service, location and movement Data is collected from your Smartphone in an automated way. Our Service records the following items:

-       Location (based on GPS, Wi-Fi and cell towers)

-       Accelerometer samples

-       Wi-Fi network IDs;

-       Timestamps

·         If you request customer support for our Services, we collect personal information so we can provide adequate support and help. This includes your name, mailing address, telephone number, email address and how you want us to contact you. Moreover, where needed to resolve problems we collect information on your Smartphone provider, type and used operating system;

·         If you give us feedback, we collect all information contained in the feedback. We may use such information for any purpose, provided we do not associate such feedback with your Personal Data.

·         We may receive Anonymous Data from third parties (e.g. traffic information).  We can add this information to your Personal Data we have already collected for the purpose described in this Privacy Policy.

 

Data processing

When you use our Service, we retrieve the collected location and movement Data from your Smartphone  and process and enrich it into a travelled trace (‘trip’) . This trip consists of the following information:

·         Begin- and end time;

·         Duration;

·         Begin- and end location, route and used infrastructure;

·         Speed- and acceleration patterns;

·         Modality;

·         Purpose;

·         Weather conditions

 

Each trip is added to a collection, which gives in combination with your UserID a Personal Mobility Profile.

 

Your Personal Data and your personal Mobility Profile are used by Mobidot to carry out the obligations arising from the provision or support of our Service to you under the Terms of Use for End Users or other conditions that apply. Mobidot will not change these goals without prior notification.

 

Mobidot may contract a third party to perform its obligations under this policy. These third parties may help Mobidot, for example, to process information , to provide incentives or to provide additional Services . These third parties are always obligated to protect your Personal Data in accordance with this privacy policy. Mobidot is and remains responsible for the use of your Personal Data.

 

Provision and disclosure of Data by Mobidot

Personal Data will not be disclosed to third parties . Data is released only after you have given explicit permission or order here. The Data is not released to control authorities to allow assessment of your behavior in traffic.

 

Mobidot will only provide (parts of) your Personal Data or your Personal Mobility profile to third parties when Mobidot reasonably believes it is required to do this

·         To comply with legal requirements or litigation;

·         To prevent serious prohibited or illegal activities;

·         To carry out actions to protect the interests of you or other users;

·         Defend the rights or property of Mobidot or other third parties;

·         To implement this privacy policy.

 

Mobidot may create Anonymous Information records from your Personal Data by omitting all information or references with which you can be identified therefrom. Mobidot can use this Anonymous Information discretion to analyse usage patterns to improve our products and services and develop new products or services. Mobidot reserves the right to disclose or distribute Anonymous Information to third parties for example for traffic and mobility management purposes.

 

Security of the information you share with Mobidot

We recognize our responsibility to protect the Personal Data you have entrusted to us. We take both administrative, procedural, technical, and physical measures to protect your Personal Data and Personal Mobility profile against abuse, as well as unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. Your Personal Data, Mobility Profile as well as other Anonymous Information are stored and processed by Mobidot hosted by service provider  Previder (www.previder.nl) in a secure twin-datacenter in the Netherlands.

Mobidot will to ensure that its security policy , the implementation of its internal security and secrecy at least meet the criterion of "appropriate security " as defined in Article 13 of the Dutch DPA (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’) . Only a limited group of authorized system administrators of Mobidot have access to your Personal Data in our databases. Moreover only a limited set of system administrators of Mobidot and our hosting provider have physically access to the infrastructure hosting our application and services.

However, we cannot exclude all security risks associated with digital data and Mobidot cannot be held liable for access to or unauthorized use of the information you have provided to us or collected or distracted by us. Be always careful about sharing information or showing personal Data to others. Mobidot can never be responsible for the use, abuse, collection or disclosure of information outside the Mobidot Products and Services.

 

Access to and modification of your Personal Data

We offer choices in our services regarding the collection, use and sharing of your Personal Data and Personal Mobility profile. This choice may affect the services, functionality and information we can provide.

 

You can see your Personal Data and modify your account by editing your account information. We never change your Personal Information as it is impossible to verify your identity remotely through our Services or our Product support.

 

Through our Services, you can access most information in of your Personal Mobility profile and change, correct or revise some parts. If you want a complete overview of what Personal Data is collected , you can at any time post an information request through support@mobidot.nl . Mobidot will provide this information within four weeks. There may be costs associated with this facility.

 

Removal of your Personal Data

If you wish to terminate your account and/or have your Personal Data deleted, please contact support@mobidot.nl  with this request. Mobidot will hereafter close your account within 20 business days and remove all of the Personal Data stored by Mobidot .

 

 

Possible takeover of Mobidot

In case Mobidot is sold or transferred , or in the event that most assets of Mobidot are sold or transferred to a third party, we will inform you on this change and provide you with the option to have your data deleted before any such change will be effectuated.  

 

If Mobidot or our assets are acquired by a third party, then that third party  accepts the rights and obligations regarding your Personal Information as described in this privacy policy.

 

Questions about privacy

If you find that the use of your Personal Data is not in accordance with the purpose as described in this privacy policy , or if you have questions or suggestions regarding this privacy policy , please contact us via support@mobidot.nl

 

Children

We do not knowingly collect Personal Data from children under 16 years . If you believe that we have collected personal information from a person who is under 16 please contact us and we will close this account and all Personal Data associated with that.

 

Changes to this privacy policy

This Privacy Policy is subject to occasional revision. We will notify you of any significant alterations with reasonable notice through our Services, by email or otherwise.  If you do not agree to the altered privacy policy , please stop using the Mobidot Products and Services before these alterations become effective. 

 

About Mobidot

Mobidot B.V. is a Dutch company and innovative specialist in measuring and influencing personal mobility behavior via Smartphone.

 

Mobidot B.V
Website:www.mobidot.nl
E-mail:info@mobidot.nl
Address:Colosseum 44
7521 PT Enschede
The Netherlands