Sesamo

Gebruiksvoorwaarden

versie 1.0, effectief vanaf 1 januari 2015

 

Deze voorwaarden voor gebruik (‘Gebruiksvoorwaarden’) vormen een contract tussen u (de ‘Gebruiker’) en Mobidot B.V. (de ‘Licentiegever’) voor de Sesamo App (‘Service’).

 

Door het downloaden, installeren en gebruiken van de Service gaat de Gebruiker akkoord met de voorwaarden en condities van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of hieraan niet voldoet, dient de Gebruiker zich te weerhouden van het downloaden en installeren van de Service of het gebruik van de Service te stoppen en de Service te de-installeren.

 

1. Beschrijving van de Service

De Service is bedoeld als instrument voor panel-gebaseerd mobiliteitsonderzoek en –evaluatie (‘Studie’). Om de Service te kunnen gebruiken dient de Gebruiker onderdeel te zijn van deze Studie en een Sesamo account te hebben gekregen van de organisator  c.q. opdrachtgever van de Studie (de ‘Onderzoeker’). De Service omvat niet de levering of het functioneren van de telecommunicatie-apparaten, zoals de Smartphone, noch het verstrekken van telecommunicatiediensten, meer in het bijzonder internet of online connectiviteit.

 

Met het Sesamo account kan de Gebruiker inloggen op de Service. De Service meet via de Smartphone van de Gebruiker op een automatische manier het verplaatsingsgedrag en biedt de Gebruiker daarmee een overzicht van afgelegde routes, gebruikte vervoermiddelen en plaatsen waar de Gebruiker is geweest. De Service creëert vanaf het moment van inloggen voor de Gebruiker een  “logboek”  van al zijn/haar persoonlijke verplaatsingen (‘Trips’). De Service analyseert en verrijkt deze Trips tot een persoonlijk reisprofiel. Eenvoudig en zonder noodzakelijke handelingen van de Gebruiker. Daarnaast kunnen door de opdrachtgever van de Studie vragen worden voorgelegd aan de gebruiker over de reisbeleving.
De onderdelen van het reisprofiel zijn:

-       Begin-, eindtijd en duur van elke Trip

-       Begin-, eindpunt en afgelegde route van elke Trip

-       Gebruikte vervoerswijze van elke Trip

-       Doel van elke Trip

-       Rol bij elke Trip (b.v. bestuurder, passagier)

-       Meetkwaliteit van elke Trip

-       Bezochte plaatsen (“Persoonlijke Plaatsen”)

-       Afgelegde Routes (“Reguliere Trips”)

-       Antwoorden op gestelde Vragen

De Service biedt de Onderzoeker en de Gebruiker hiermee inzicht en op statistische wijze overzicht over zijn/haar reisgedrag. De Gebruiker kan een gemeten Trip als juist accorderen. Bovendien kan een gebruiker wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in zijn/haar mobiliteitsprofiel zodat een compleet en correct reislogboek ontstaat.

 

De Gebruiker blijft in controle over wat gemeten wordt.  De gebruiker kan te allen tijde via het menu de meetfunctionaliteit (tijdelijk) uitzetten zodat bepaalde routes of plaatsen niet gemeten worden en ook geen onderdeel worden van het reisprofiel. Gebruiker kan ook altijd kiezen gestelde Vragen niet te beantwoorden.

 

2. Licentie

2.1.   De Licentieverlener verleent aan de Gebruiker het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht op het gebruik van de Service onder de voorwaarden en condities van deze Gebruiksvoorwaarden (‘Licentie’).

2.2.   In geen geval krijgt Gebruiker eigendomsrechten over de Service.

2.3.   Onder de Licentie mag de Gebruiker:

a.     de Service downloaden, installeren en gebruiken voor persoonlijk gebruik op een compatibel apparaat in eigendom of onder controle van de Gebruiker.

b.     Updates op de Service zoals aangeboden door de Licentiegever ontvangen en gebruiken.

2.4.   De Licentiegever houdt zich het recht voor om de Service te allen tijde en zonder dat vooraf te communiceren te veranderen, uit te stellen, onbruikbaar of niet beschikbaar te maken of te verwijderen.

2.5.   De Licentiegever houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Gebruiker de Licentie te ontzeggen en gebruik van de Service onmogelijk te maken of te blokkeren in het bijzonder wanneer niet voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden van artikel 4.

 

3.Toestemming tot verwerking van persoonlijke gegevens

3.1    De Gebruiker gaat akkoord dat Licentiegever een registratie bijhoudt van de verplaatsingen van de Gebruiker en persoonlijke administratieve gegevens met als doel de Service te kunnen leveren.  Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing, waarnaar Licentiegever handelt volgens haar, bij deze Gebruiksvoorwaarden horende, Privacy reglement.

 

4. Voorwaarden voor het gebruik van de Service

4.1.   De Service is voor persoonlijk gebruik. De Service of onderdelen hiervan mogen in geen enkele vorm worden geëxploiteerd, verkocht, uitgeleend, verhuurd, gedistribueerd of beschikbaar gemaakt worden aan derden voor commerciële doeleinden.

4.2.   De Gebruiker moet eigenaar zijn van een compatibel apparaat  waarop de Service wordt geïnstalleerd of deze onder controle hebben.  Wanneer de Gebruiker zijn/haar apparaat  verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde moet de Gebruiker ervoor zorgen dat de geïnstalleerde Service niet wordt gebruikt door deze derde partij. 

4.3.   De Gebruiker moet ouder zijn dan 16 jaar of anders toestemming hebben van ouders of voogd om de Service te mogen gebruiken.

4.4.   Voor in gebruik name moet de Gebruiker het Mobidot Privacy reglement accepteren.

4.5.   De Service mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden of andere onbevoegde activiteiten, zoals het schenden van rechten van derde partijen.

4.6.   De Service mag niet worden gebruikt om derden te lokaliseren.

4.7.   Het is niet toegestaan om de Service of onderdelen hiervan uit elkaar te nemen, te ‘reverse engineeren’, te hacken,  te veranderen of al dan niet in afgeleide vorm in eigen software, producten of diensten op te nemen, te integreren of mee te combineren.

4.8.   Het is niet toegestaan om de Service en in het bijzonder de App te kopiëren, tenzij het kopiëren onderdeel vormt van normaal gebruik van de Service (zoals een back-up).

4.9.   De Gebruiker mag de integriteit van de Service en de  veiligheid van onder- en achterliggende computersystemen en netwerken niet in gevaar brengen, of dit nu is doordat via de Smartphone indringers toegang worden verschaft, virussen of andere bedreigingen worden geïntroduceerd, een onevenredig of onredelijk grote belasting op de Service of de infrastructuur wordt gelegd, of met behulp van een computerprogramma, -routine, bestand of apparaat de werking van de Service wordt verstoord of beschadigd.

 

5. Kosten

5.1   Licentiegever stelt de Service gratis aan de Gebruiker ter beschikking. Echter, voor het gebruik van de Service is het gebruik van mobiele telefoon en datadiensten van een mobiele operator en/of andere dienstverleners nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot een internet verbinding. Licentiegever is niet verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke diensten.

 

6. Garanties en beperking aansprakelijkheid

6.1   Licentiegever geeft geen garantie dat door de Service gemeten en/of afgeleide gegevens en informatie correct zijn of dat de dienstverlening voldoet aan de eisen of wensen van de Gebruiker of werkt op de apparatuur van de Gebruiker. Licentiegever kan ook niet garanderen dat de Service zonder onderbreken zal functioneren, geen fouten of omissies bevat of dat fouten of omissies in de Service zullen worden hersteld.

6.2   Alle risico’s omtrent downloading, installatie, gebruik en bediening van de Service liggen bij de Gebruiker.

6.3   Geen enkele geschreven of mondelinge informatie of advies door Licentiegever creëert een garantie op de Service.

6.4   De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten en zijn/haar gedrag tijdens het gebruik van de Service.

6.5   Licentiegever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de breedste zin van het woord

a)    in verband met het gebruik en bediening of juist gebrek aan beschikbaarheid van de Service of bijbehorende data-producten, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet.

b)   in verband met missende, onnauwkeurige of foutieve meetgegevens of daar van afgeleide gegevens zoals bepaald door de Service.

c)   In verband met het uitvallen van apparatuur als gevolg van bijvoorbeeld installatie of batterijverbruik door gebruik van de Service.

6.6.  Aan het gebruik of juist gebrek aan beschikbaarheid van de Service kunnen geen rechten worden ontleend.

 

7. Vrijwaring

7.1   De Gebruiker verplicht zich om Licentiegever te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit gebruik van de Service of schending van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

 

8. Duur en beëindiging

8.1   Zowel Licentiegever als Gebruiker hebben het recht de Service te beëindigen. In dat geval vervalt de Licentie en wordt dit contract ontbonden.

8.2   De Licentie, en daarmee het recht op het gebruik van de Service, vervalt automatisch wanneer de Gebruiker niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden.

8.3   Indien de Service wordt beëindigd dient de Gebruiker alle kopieën van de App, die in zijn/haar bezit zijn te verwijderen of te vernietigen. Hierdoor zal de werking van de Service stoppen. Indien de Gebruiker wil dat zijn/haar Account en bijbehorende gegevens worden verwijderd kan zij contact opnemen met Licentiegever via support@mobidot.nl  en worden alle persoonlijke gegevens binnen een maand verwijderd.

8.4   In het geval dat Licentiegever de Service op grond van het schenden van de Gebruiksvoorwaarden beëindigt, is het niet toegestaan om de Service opnieuw te downloaden, installeren of gebruiken behoudens uitdrukkelijke toestemming.

 

9. Eigendomsrechten

9.1.  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Service blijven bij hun respectievelijke eigenaar. De Gebruiker heeft gebruiksrecht en verkrijgt onder geen enkele omstandigheid eigendom over (delen van) de Service.

9.2.  De Service inclusief alle toepassingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever is verboden.

9.3.  Sesamo is een productnaam van de Licentiegevers.  Andere product- en bedrijfsnamen die in de Service worden gebruikt kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Door het ter beschikking stellen van de Service verlenen wij geen licentie of recht om de merken die binnen de Service worden vermeld te gebruiken.

9.4.  De Licentiegever is het toegestaan haar rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen naar een andere partij.

 

10. Wijzigingen

10.1. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Licentiegever zal deze wijzigingen vooraf, in acht nemende een redelijke termijn, communiceren aan de Gebruiker via de Service of ander on-line kanaal.

10.2. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker de Service te beëindigen voordat de wijzigingen effectief worden.

 

11. Alternatieve bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd. Licentiegever zal enig nietig, onwettig of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een effectieve en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.

 

12. Bevoegdheid en geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht onder uitsluiting van haar internationale privaatrecht. De rechter in het arrondissement Almelo is exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortkomen uit of ontstaan in verband met het gebruik van de Service.

 

14. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of de Service dan kunt u contact opnemen met: Mobidot B.V.:

 

Mobidot B.V. is een Nederlands bedrijf en innovatieve specialist in het meten en beïnvloeden van persoonlijk mobiliteitsgedrag via de Smartphone.

Mobidot B.V
Website:www.mobidot.nl
E-mail:info@mobidot.nl
Adres:Colosseum 44
7521 PT Enschede
Nederland
KVK:57127506